EULA

Gebruiksvoorwaarden

1 Over deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden vormen een juridische overeenkomst tussen u (“u” of “uw”) en TISTIS, ingeschreven in Nederland met KvK-nummer 62288490 en btw-nummer NL001504600B67 (“wij/we”, “ons” of “onze”) in verband met onze app “Mijn Eigen Referendum” die beschikbaar is via de Google Play Store (de “app”), onze website op www.mijnreferendum.nl (de “website”) of gerelateerde diensten (samen met de app en website, de “diensten” genoemd). Door toegang te krijgen tot onze diensten en/of gebruik te maken van onze diensten geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden en ons Privacybeleid (zie paragraaf 10 hieronder).
1.2 U zegt toe ten minste 13 jaar oud te zijn en dat, indien u tussen 13 en 18 jaar oud bent, uw ouder of verzorger deze voorwaarden heeft gelezen en ermee heeft ingestemd, en er geen bezwaar tegen heeft dat u toegang zoekt tot en/of gebruik maakt van onze diensten.
1.3 U kunt deze voorwaarden op elk moment opvragen op de website http://mijnreferendum.tisveugen.nl/eula/. We kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden conform paragraaf 14 hieronder. Wanneer u de diensten hierna blijft gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de bijgewerkte voorwaarden.
1.4 Onze diensten behoren tot de categorie burger-initiatief. Er is géén relatie of samenwerking met een instantie van de overheid !

2 Over toegang tot en het gebruik van onze diensten
2.1 U bent verantwoordelijk voor de internetverbinding en/of mobiele kosten die kunnen voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van onze diensten. U dient uw mobiele aanbieder of internetprovider te raadplegen voordat u toegang zoekt tot en/of gebruik maakt van onze diensten.
2.2 Wij hebben het recht om van tijd tot tijd, zonder aansprakelijkheid jegens u, de app of elk ander onderdeel van onze diensten (geheel of gedeeltelijk) terug te trekken:
* om technische redenen (zoals technische problemen aan onze zijde of op het internet);
* om ons in staat te stellen de gebruikerservaring te verbeteren;
* om juridische redenen (waaronder privacy of andere juridische bezwaren aangaande de inhoud of functionaliteit van onze app of diensten);
* indien het voor ons zakelijk gezien niet meer zinvol is om de betreffende app of dienst te blijven aanbieden; of
* omdat we de diensten die we aanbieden, hebben aangepast.
2.3 Er kunnen ook momenten zijn waarop onze diensten, of delen van een dienst, niet beschikbaar zijn om technische redenen of vanwege onderhoud. Dit kan al dan niet zijn aangekondigd.

3 Account
3.1 U gaat ermee akkoord dat uw account bepaald wordt door het door u opgegeven e-mailadres tijdens de registratie. Dit e-mailadres wordt door de app getoond onder de tab Instellingen.
3.2 U zegt toe alle nodige stappen te zetten om uw aanmeldgegevens, zijnde het wachtwoord voor het account, te beschermen en deze geheim te houden. U zegt toe de aanmeldgegevens aan niemand anders te geven en niemand in staat te stellen uw aanmeldgegevens of account te gebruiken.
3.3 Indien u uw aanmeldgegevens niet geheim houdt of als u uw aanmeldgegevens of account met iemand anders deelt (al dan niet bedoeld), dan accepteert u de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen hiervan en zegt u toe ons volledig te compenseren voor eventuele resulterende schade of verliezen.
3.4 We zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die u lijdt als gevolg van toegang tot uw account of het gebruiken van onze diensten door een onbevoegde persoon en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor verliezen of schade die het gevolg zijn van onbevoegd gebruik, hetzij frauduleus of anderszins.
3.5 Het wachtwoord dat aan u tijdens registratie wordt toegezonden dient u zo spoedig mogelijk te wijzigen onder de tab Instellingen.
3.6 Wij kennen een kunstmatige accountnaam aan u toe. U kunt deze naaam wijzigen onder de tab Instellingen met inachtneming van de regels voor content zoals vermeld in paragraaf 5.4 .
3.7 Wij behouden ons het recht voor uw account te verwijderen indien er gedurende 180 of meer dagen geen activiteit van uw kant is op het account.
3.8 Wij behouden ons het recht voor om uw account te beperken tot passief gebruik, of om uw account te verwijderen vanwege wangedrag of andere redenen.
3.9 U wordt in staat gesteld zogenaamde ‘reacties’ op een referendum te geven. U gaat ermee akkoord dat een door u gegeven reactie voorzien van uw accountnaam verspreid wordt ondere andere gebruikers van “Mijn Eigen Referendum”.
3.10 Uw data zijnde e-mailadres, wachtwoord, accountnaam, ingediende referenda, en reacties worden in een centrale database op een Nederlandse server opgeslagen. De overdracht van data tussen app en server geschiedt met versleuteling. Het wachtwoord wordt in de database versleuteld opgeslagen.

4 Indienen referendum
4.1 U kunt in de app een referendum indienen door het invullen van de gegevens: Context, Vraag, Eindtijd stemmen, en minstens 2 Keuzes.
4.2 U gaat ermee akkoord dat de inhoud van een ingediend referendum door ons gecontroleerd wordt alvorens over te gaan tot publicatie in de app en de website. U gaat er ook mee akkoord dat wij de inhoud van een ingediend referendum kunnen wijzigen zonder overleg met u.

5 Gedrag en inhoud
5.1 U dient zich te houden aan de wetgeving die geldt in de locatie waar u toegang tot onze diensten krijgt. Indien enige wet het gebruiken van onze diensten beperkt of verbiedt, dan dient u zich te houden aan deze wettelijke beperkingen of, indien van toepassing, het toegang krijgen tot en/of gebruiken van onze diensten te staken.
5.2 U zegt toe dat alle informatie die u ons geeft bij het toegang krijgen tot en/of gebruiken van onze diensten te allen tijde juist, accuraat en volledig is.
5.3 Informatie, gegevens, geluid, foto’s, grafische afbeeldingen, video, tags of andere inhoud kan worden verzonden, geüpload, gecommuniceerd of anderszins beschikbaar worden gemaakt via onze diensten door u of een andere gebruiker (“content”). U begrijpt dat alle content die aan u kan worden verzonden tijdens het gebruiken van de diensten, ongeacht of deze publiekelijk wordt geplaatst of privé wordt verzonden, volledig voor de verantwoordelijkheid van de persoon is die de content stuurde. Dit betekent dat u, niet wij, volledig verantwoordelijk bent voor de content die u kunt uploaden, communiceren, verzenden of anderszins beschikbaar kunt maken via onze diensten.
5.4 U zegt toe geen content te uploaden, communiceren, verzenden of anderszins beschikbaar te maken:
* die onwettig, schadelijk, storend, lasterlijk, obsceen of anderszins bezwaarlijk is of in redelijkheid als zodanig kan worden opgevat;
* die iemands privacy schendt of in redelijkheid als zodanig kan worden opgevat;
* die aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat of in redelijkheid als zodanig kan worden opgevat;
* waarvoor u niet beschikt over de rechten om ze wettig beschikbaar te maken (zoals insider-informatie, informatie die aan iemand anders toebehoort, of vertrouwelijke informatie);
* die inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van anderen;
* die bestaat uit ongevraagd(e) of ongemachtigd(e) reclame, promotiemateriaal, ‘junkmail’, ‘spam’, ‘kettingbrieven’, ‘piramidespelen’ of enige andere promotie; of
* die softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die zijn bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatie-apparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken.
5.5 U zegt toe het volgende niet te doen:
* Onze diensten gebruiken om iemand te schaden of te storen of om aanstoot te geven;
* Meer dan één account per apparaat gebruiken om toegang te krijgen tot onze diensten;
* Het e-mailadres van een andere persoon of entiteit gebruiken om u aan te melden voor het gebruiken van onze diensten;
* Onze diensten gebruiken voor frauduleuze doeleinden of misbruik (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van onze diensten om zich als een andere persoon of entiteit voor te doen, of uw relatie met een persoon, entiteit of onze diensten op andere wijze onjuist voor te stellen);
* Uw IP-adres of de bron van content die u uploadt camoufleren, anoniem maken of verbergen;
* Onze diensten gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden ten gunste van een derde of voor het verzenden van ongevraagde communicatie;
* Onze diensten of servers, of netwerken die de diensten mogelijk maken manipuleren of storen;
* Onze diensten trachten te decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of hacken, of onze versleutelingstechnologie of beveiligingsmaatregelen of door ons verzonden, verwerkte of opgeslagen data trachten te omzeilen of breken;
* Informatie over of omtrent andere personen die onze diensten gebruiken ‘harvesten’, ‘scrapen’ of verzamelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke data of informatie (bijvoorbeeld door het uploaden van iets wat informatie verzamelt, met inbegrip van maar niet beperkt tot ‘pixel tags’ cookies, graphics interchange formats (‘gifs’) of vergelijkbare items die soms ‘spyware’ of ‘pcms’ (passive collection mechanisms) worden genoemd;
* Een account bij ons geheel of gedeeltelijk overdragen of trachten te verkopen;
* Verzuimen de vereisten of regels van netwerken die zijn verbonden met onze diensten op te volgen;
* Onze diensten gebruiken op een wijze die in strijd is met toepasselijke wetgeving of regulering;
* Onze diensten gebruiken om meer dan één stem per referendum uit te brengen of hiertoe mogelijkheden te ontwerpen of te bevorderen, of op andere wijze technologische maatregelen omzeilen die zijn bedoeld om toegang tot onze diensten, of elementen daarvan, te regelen, of iets te doen wat in redelijkheid kan worden opgevat als in strijd met deze voorwaarden; of
* Onze diensten gebruiken op enige wijze die in strijd is met deze voorwaarden.
5.6 Wij regelen de reacties op referenda die door andere personen op onze diensten worden geplaatst niet en wij garanderen derhalve de juistheid, integriteit en kwaliteit van dergelijke content niet. U begrijpt dat u bij het gebruiken van onze diensten content te zien kunt krijgen die u als aanstootgevend, onfatsoenlijk of bezwaarlijk kunt opvatten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige content, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige content, enige soort van verlies of schade die voortvloeit uit content die wordt geplaatst, via e-mail wordt ontvangen, wordt verzonden of op enige andere wijze beschikbaar wordt gemaakt via onze diensten.
5.7 Wij hebben het recht om geüploade reacties op referenda van onze diensten te verwijderen indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat deze leiden tot schending van enig deel van deze voorwaarden, of ons of onze diensten in diskrediet brengen. Wij behouden ons het recht voor om te controleren of enig deel van die content deze voorwaarden schendt. U gaat er echter mee akkoord dat we de content die door personen wordt bijgedragen niet per se actief bewaken en hier geen pogingen toe doen.

6 Berichtgeving
6.1 U stemt ermee in dat wij u regelmatig berichten (“pushmessage”) sturen omtrent het publiceren en/of afsluiten van referenda.
6.2 U kunt de frequentie van hier boven genoemde berichten wijzigen in de app onder de tab Instellingen.

7 Schending van deze voorwaarden
7.1 Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze diensten op te schorten of te beëindigen (inclusief door het verwijderen van uw account) indien we gegronde redenen hebben om te vermoeden dat u materieel schending pleegt van deze voorwaarden (inclusief herhaalde kleine schendingen). Schendingen van de paragrafen 5.4 of 5.5, zonder beperking, worden waarschijnlijk gezien als materiële schending.
7.2 U zegt toe ons te compenseren, conform de wetgeving, voor verliezen, schade, vorderingen en kosten die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden door u.

8 Aansprakelijkheid en afwijzing
8.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor:
* verlies of schade die niet het gevolg is van schending van deze voorwaarden of nalatigheid door ons; of
* verlies of schade welke niet in redelijkheid was te voorzien door u en ons op het moment dat u de voorwaarden accepteerde, inclusief verliezen die optreden als gevolg van verliezen die waren te voorzien. Hiertoe behoren mogelijk gegevensverlies, verlies van kansen, onderbreking van de service, storing van computer of andere apparaat, of financieel verlies;
* vergroting van verlies of schade als gevolg van schending door u van een van de voorwaarden; of
* technische storing of (tijdelijke) onbeschikbaarheid van onze website, app, en/of sociale-mediakanalen voor zover wij hier in redelijkheid geen invloed op kunnen uitoefenen.
8.2 Wij zullen onze diensten aanbieden met dezelfde vaardigheden en zorg als andere vergelijkbare website- of app-aanbieders, maar u gaat ermee akkoord dat uw enige recht met betrekking tot problemen of ontevredenheid met onze diensten bestaat uit het staken van het gebruik van onze diensten, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige onderbrekingen of fouten die zich kunnen voordoen tijdens het toegang krijgen tot onze diensten.
8.3 Enige andere rechten waarover u mogelijk beschikt als consument worden niet beïnvloed door deze voorwaarden.

9 Intellectueel eigendom
9.1 U gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in en verband houdend met onze diensten (met uitzondering van content die door gebruikers wordt bijgedragen en hun eigendom is), ons eigendom is of in licentie wordt aangeboden.
9.2 Zolang u handelt conform deze voorwaarden, verstrekken wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke en intrekbare beperkte licentie om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van onze diensten (exclusief eventuele bijbehorende object- en broncode) voor uw eigen persoonlijke privégebruik, altijd op voorwaarde dat dit gebruik plaatsvindt conform deze voorwaarden. U zegt toe onze diensten niet voor enig ander doeleinde te gebruiken.
9.3 U mag onze diensten of enig deel daarvan niet kopiëren, distribueren, publiek beschikbaar maken of gebruiken als basis voor afgeleide werken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
9.4 Met name, en zonder afbreuk aan paragraaf 9.3, mag u geen technologische middelen beschikbaar maken die zijn bedoeld om de toegang tot onze diensten, of elementen daarvan, te regelen, ongeacht of dit tegen betaling of anderszins gebeurt.
9.5 Door content (zoals gedefinieerd in paragraaf 5.3) via onze diensten te verzenden:
* bevestigt u dat u hiertoe volledig gerechtigd bent;
* geeft u ons het recht om uw inzending en enige afgeleide werken die wij ervan kunnen maken, te bewerken, aan te passen, te publiceren en te gebruiken in alle (momenteel of in de toekomst bestaande) media voor enig doel, zonder tijdslimiet en zonder betalingsverplichting aan u;
* gaat u ermee akkoord dat u beschikt over zogenoemde “morele rechten” in de content, bijvoorbeeld het recht om te worden genoemd als de auteur van uw inzending en het recht om het werk niet te laten onderwerpen aan ongewenste behandeling. U zegt toe afstand te doen van dergelijke morele rechten die u kunt hebben aangaande de content; en
* u gaat ermee akkoord dat we geen verplichting hebben om uw rechten op enige content die u ons verzendt te bewaken of te beschermen.

10 Privacybeleid
10.1 Door onze diensten te gebruiken geeft u ons toestemming om uw persoonlijke informatie te verzamelen, te verwerken, en te gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen en verwerken ten behoeve van efficiënte aktiviteiten van onze diensten. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet delen met derden.
Indien u niet akkoord gaat met ons privacybeleid, dient u niet te proberen om toegang tot onze diensten te krijgen en/of onze diensten te gebruiken.
10.2 U stemt ermee in dat uw stem in een referendum verwerkt wordt in de statistieken van dat referendum. Uw stemkeuze wordt niet opgeslagen en is derhalve achteraf niet te achterhalen. U gaat akkoord met het opslaan van het feit van het uitbrengen van een stem in een referendum, ter voorkoming van meermaals stemmen.
10.3 U stemt ermee in dat uw huidige accountnaam, of een eerdere accountnaam, getoond wordt bij door u gegeven reacties op een referendum.
10.4 U stemt ermee in dat uw emotie (Leuk/Foei) in een reactie op een referendum verwerkt wordt in de statistieken van die reactie. Uw emotie wordt niet opgeslagen en is derhalve achteraf niet te achterhalen. U gaat akkoord met het opslaan van het feit van het uitbrengen van een emotie in een reactie op een referendum, ter voorkoming van meermaals uitbrengen.
10.5 U kunt uw account verwijderen in de app onder de tab Instellingen. Door het verwijderen van uw account worden uw reacties verwijderd in de centrale database, zodat deze niet meer verspreid worden onder andere gebruikers. Uw e-mailadres blijft in de centrale database staan ter voorkoming van meervoudig stemmen. Voor definitief verwijderen van uw e-mailadres gelieve contact met ons op te nemen op info@mijnreferendum.nl.

11 Links
11.1 Onze diensten kunnen links naar websites of diensten van derden bevatten. U gaat ermee akkoord dat we geen toezeggingen doen aangaande de inhoud, goederen of diensten die worden aangeboden door deze derden en dat we deze niet onderschrijven. Wij zijn evenmin verantwoordelijk jegens u voor enige verlies of schade die door deze derden wordt veroorzaakt. U bent verantwoordelijk voor eventuele kosten die u maakt in verband met deze derden. U gaat ermee akkoord dat wanneer u gegevens verstrekt aan deze derden, dit onderhevig is aan hun privacybeleid (indien aanwezig) en dat ons privacybeleid niet geldt voor deze gegevens.

12 Overdracht van deze voorwaarden
12.1 Mogelijk wensen wij onze rechten en verantwoordelijkheden onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen aan iemand anders zonder u hiervoor toestemming te vragen. U gaat ermee akkoord dat wij dit mogen doen, mits deze overdracht u geen aanzienlijk nadeel oplevert. U mag de rechten die we u geven onder deze voorwaarden niet overdragen, tenzij wij hiermee vooraf schriftelijk akkoord gaan.

13 Volledige overeenkomst
13.1 Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons betreffende onze diensten (zoals gedefinieerd in paragraaf 1) en komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen u en ons.

14 Wijzigingen aan deze voorwaarden
14.1 U kunt deze voorwaarden op elke moment inzien op http://mijnreferendum.tisveugen.nl/eula/.
Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken door de bijgewerkte versie op dit adres te plaatsen. Dat kunnen wij doen omdat de aard van onze producten of diensten verandert, om technische of juridische redenen, of omdat de behoeften van ons bedrijf zijn veranderd. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging aan onze voorwaarden, dient u de toegang tot en/of het gebruiken van onze diensten onmiddellijk te staken.

15 Scheidbaarheid
15.1 Indien enig deel van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden krachtens toepasselijke plaatselijke wetgeving of door een bevoegde rechtbank, dan zal dat deel worden geïnterpreteerd op een wijze die consistent is met de betreffende wet en zoveel als mogelijk de oorspronkelijke intentie weerspiegelt, en blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht en afdwingbaar.

16 Afstand van onze rechten
16.1 Indien wij geen beroep doen op onze rechten onder deze voorwaarden, of deze niet afdwingen, dan ontneemt dat ons niet het recht om het recht af te dwingen. Enige afstand van rechten is alleen geldig indien dit schriftelijk en door ons ondertekend is.

17 Afhandeling van klachten en geschillen
17.1 De meeste kwesties kunnen snel worden opgelost door contact op te nemen met info@mijnreferendum.nl. In het onwaarschijnlijke geval dat we uw probleem niet kunnen oplossen en u juridische stappen tegen ons wenst te zetten, zijn deze voorwaarden onderhevig aan en worden deze geïnterpreteerd conform de wetten van Nederland.

18 Vragen over deze voorwaarden
18.1 Indien u vragen hebt over deze voorwaarden of over onze diensten, dan kunt u via e-mail contact met ons opnemen op info@mijnreferendum.nl.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 28 september 2023.

 

Top